Pētījumi

Pētījums “Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās"

SESMI vadošā pētniece Dr.oec. Māra Pētersone ir uzsākusi pētījumu RTU un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros (Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/330).

Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus veiktspējas pārvaldības pilnveidošanai klīniskās universitātes slimnīcās valsts sektora reformu kontekstā. Pētījumā tiks konstatētas problēmas, kas jāuzlabo Klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) darbā, veicinot uz procesu orientētu izpratni ārstniecības iestādēs, kā arī tiks meklēti risinājumi KUS darba efektivizēšanai esošā finansējuma ietvaros.

Pētījums tiks izstrādāts sadarbība ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu”.

Pētījums ietver četras aktivitātes:

  • KUS pārvaldības raksturojums Latvijā;
  • Procesu vadības sistēmas elementi KUS;
  • Veiktspējas vadības sistēma KUS;
  • Darba novērtēšanas sistēma KUS

Pasākumi pētījuma ietvaros

No 2019.gada 6. līdz 10.maijam vadošā pētniece, Dr.oec. Māra Pētersone piedalījās starptautiskā forumā “Global Health: Yesterday, Today, Tomorrow”, kas notika Kauņā, Lietuvā. Forumu organizēja Lietuvas Veselības zinātņu universitāte.