Metodiskais nodrošinājums SESTELK

.

Metodiskie norādījumi studiju projektu, prakses atskaišu, bakalaura un maģistru darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju programmās "Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana" un “Uzņēmējdarbības loģistika”

  • RTU IEVF Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi
  • NOLIKUMS par studiju projektu plānošanu, izstrādāšanu un aizstāvēšanu
  • NOLIKUMS par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu
  • NOLIKUMS par darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālā grāda iegūšanai
  • NOLIKUMS par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju programmā “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”
  • NOLIKUMS par prakses organizēšanu, īstenošanu un aizstāvēšanu bakalaura profesionālo studiju programmā “Uzņēmējdarbības loģistika”
  • NOLIKUMS par prakses plānošanu, izstrādāšanu un aizstāvēšanu maģistra profesionālo studiju programmā „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana”