Metod_nod

Izstrādāti un publicēti SESMI Muitas un nodokļu katedras metodiskie norādījumi par kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un
aizstāvēšanu profesionālajā studiju programmā “Muitas un nodokļu administrēšana”

Metodiskos norādījumus izstrādājusi darba grupa Dr. oec.prof. A. V. Krastiņa vadībā: MBA doc. D. Aramina, Mg. iur.doc. A. Čevers, Mg. oec. doc. A. Gulbis, Dr. oec. doc. M. Jurušs, Mg. oec. A.Zeila. Rīga, RTU, 2016. 44 lpp.

Metodiskie norādījumi par kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu paredzēti RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas
un nodokļu katedras studentiem, kuri izstrādā studiju noslēguma darbus attiecīgajā studiju programmā, šo darbu zinātniskajiem vadītājiem, konsultantiem, recenzentiem un Valsts
pārbaudījumu komisijas un Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļiem.

Metodiskie norādījumi