SESMI vadošā pētniece Dr.oec. Māra Pētersone pētīs veiktspējas pārvaldības pilnveidošanas iespējas valsts klīniskās universitātes slimnīcās

 

Pētījums tiks veikts RTU un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros (Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/330).

Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus veiktspējas pārvaldības pilnveidošanai klīniskās universitātes slimnīcās valsts sektora reformu kontekstā. Pētījumā tiks konstatētas problēmas, kas jāuzlabo Klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) darbā, veicinot uz procesu orientētu izpratni ārstniecības iestādēs un meklēt risinājumus KUS efektīvākam darbam, esošā finansējuma ietvaros.

Pētījums tiks izstrādāts sadarbība ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu”.

Pētījums ietver četras aktivitātes:

  • KUS pārvaldības raksturojums Latvijā;
  • Procesu vadības sistēmas elementi KUS;
  •  Veiktspējas vadības sistēma KUS;
  • Darba novērtēšanas sistēma KUS.