RTU SESMI studenti pēta sabiedrības atbalstu nereģistrētās nodarbinātības izplatībai Latvijā

Š.g.20.aprīlī notikusī RTU 61.Studentu zinātniski tehniskās konferences sekcija “Nodokļi un muita”  ieies vēsturē ar to, ka pirmo reizi norisinājās attālinātā režīmā. Piedaloties Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem, SESMI muitas un nodokļu administrēšanas studenti prezentēja pētījumu “Nereģistrētās nodarbinātības izplatība Latvijā un tās apkarošanas iespējas”, kurā skaidroti iemesli un arī sabiedrības pieņemošā attieksme šādas nodarbinātības pastāvēšanai mūsu valstī. Pētījumā, kuru asoc. prof. M. Juruša un docentes J.Hudenko vadībā veica SESMI studenti Ieva Nagle, Ilvija Ulmane, Aleksandra Šutova un Bruno Bergmanis, izmantota kvantitatīvās izpētes metode – anketēšana.

Studiju projekta rezultāti parāda, ka Latvijā nepastāv vienota izpratne par nereģistrētās nodarbinātības definīciju. Pētījums atklāj vispārēju iecietību sabiedrībā nereģistrēt sezonas un vienreizējos darbos. Piemēram, daļa no sabiedrības uzskata, ka nav nepieciešams reģistrēt darbu, ja tas tiek veikts mājsaimniecības vai tuvākā sociālā loka ietvaros. Tāpat vairāk kā puse no respondentiem ir saņēmuši nedeklarētus ieņēmumus no pastāvīga darba oficiāli reģistrētā uzņēmumā, apzinoties, ka šādus darbus būtu nepieciešams reģistrēt VID. Tikai 16% no visiem aptaujātajiem ir norādījuši, ka visi ieņēmumi ir oficiāli reģistrēti. 

Skaidrojot nereģistrētas nodarbinātības apkarošanas iespējas, studenti ir atzinuši, ka ir maz ticams, ka nodarbinātība vienreizējos darbos, darbos mājsaimniecībās un tuvākajā sociālajā lokā tiktu reģistrēta, pat ja sabiedrības izpratnē būtu nepieņemami iegādāties preci vai pakalpojumu, par kuru ir zināms, ka tā nodrošināšanai ir izmantota nereģistrētā nodarbinātība. Vismazākās izredzes panākt ienākumu reģistrēšanu ir uzkopšanā, dzīvnieku pieskatīšanā, bērnu un senioru aprūpē un lauksaimniecībā. Savukārt, augstāk respondenti vērtējuši sociālās atbildības veicināšanu attiecībā uz oficiāli reģistrētiem uzņēmumiem un tajos strādājošajiem. Studenti ir noskaidrojuši arī nedeklarētas nodarbinātības galvenos motivācijas avotus. Tie saistīti ar to, ka abas puses- darba devējs un nodarbinātais gūst labumu no darba nereģistrēšanas. Nodarbinātajiem ir interese nedeklarēt darbu, turpinot saņemot pabalstus, maksājot alimentus u.c.

Studiju projektu atzinīgi novērtēja VID speciālisti, aicinot diskutēt par tā rezultātiem, kā arī iekļaut pētījuma atziņas VID rīcības plānā cīņai pret “aplokšņu” algām. Darbs tika rekomendēts arī virzīšanai uz Latvijas Bankas rīkoto pētniecisko darbu konkursu.

Konferencē tika prezentētas arī tādas aktuālas tēmas kā digitālās patstāvīgās pārstāvniecības principa ieviešana starptautiskajā nodokļu piemērošanā, risinājumi darījuma tirgus vērtības noteikšanas pilnveidošanai muitas un nodokļu vajadzībām, biometrisko tehnoloģiju izmantošana pasaulē muitas jomā un iespējamā realizācija Rīgas lidostā, kā arī starptautiskās pārrobežu tirdzniecības veicināšana. SESMI direktors, profesors, Dr.oec. A.V.Krastiņš augsti novērtēja studentu paveikto un novēlēja studentiem turpināt profesionālo izaugsmi, kā arī kopumā novēlēja turpināt veiksmīgo sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu.