SESMI dalība LR Satiksmes ministrijas konkursā

RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra aprīlī piedalījās un uzvarēja LR Satiksmes ministrijas organizētajā atklātā konkursā “Pētījuma par ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi visaptverošas transporta plānošanas sistēmas ieviešanai, kas ietver ieguldījumu kartēšanu un ieguldījumu novērtēšanas metodikas izstrādi veikšana”.

Projekta vadītāja asoc. profesore I.Jurgelāne-Kaldava informē,  ka pētījuma mērķis ir izstrādāt esošās un plānotās transporta infrastruktūras kartējumu un vienotu transporta investīciju novērtēšanas metodiku transporta politikas plānošanai. Pētījums aptver esošās un plānotās (līdz 2030.gadam) transporta infrastruktūras multimodālo kartējumu dažādiem transporta veidiem un to infrastruktūrai: autoceļi (galvenie un reģionalie autoceļi), dzelzceļi (t.sk. perspektīvās dzelzceļa līnijas – Rail Baltica), savienojumi/mezgli (multimodālā infrastruktūra, t.sk. multimodālās loģistikas platformas), gaisa satiksme (tikai sauszemes multimodālā infrastruktūra) un jūras transports (tikai sauszemes multimodālā infrastruktūra). Projektā iesaistīti Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta pētnieki Dr.oec. V.Ozoliņa,  Dr.oec. J.Hudenko, Dr.oec. V.Skribans, kā arī ģeoinformācijas sistēmu eksperts Mg.ing. A.Lapāns. Šis ir izcils piemērs tam, kā pētnieki, kuri ikdienā sniedz savas zināšanas loģistikas programmas studentiem, paši iesaistās, pēta un sniedz priekšlikumus transporta un loģistikas procesu pilnveidošanā.

Dr.oec. I.Jurgelāne-Kaldava uzskata, ka loģistikas programmas attīstībai sadarbībā ar transporta un loģistikas nozari ir ieguldīts liels darbs, kurš dos rezultātus gan  studentu zināšanās, gan viņu iesaistē pētniecībā, gan katra studenta karjeras izaugsmē. Arī LR Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktora vietniece Indra Garā uzsver, ka ir priecīga par šādu sadarbības modeli un tam saskata lielas perspektīvas arī nākotnē.