RTU pētnieki izstrādā metodoloģiju investīciju novērtēšanai transporta nozarē

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta pētnieki pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma izstrādājuši vienotu metodoloģiju, kas palīdzēs pieņemt datos balstītus lēmumus par prioritārām investīcijām transporta nozarē.

«Eiropas Savienības fondu un budžeta līdzekļi ir ierobežoti, neļaujot īstenot visus projektus. Ik gadu atbildīgajām institūcijām ir jānosaka prioritārie investīciju projekti autoceļu, dzelzceļa transporta, aviācijas vai ostu attīstībai. Nosakot, piemēram, prioritāri atjaunojamos ceļu posmus, tiek vērtētas finansiālās iespējas, kā arī ceļu posmu noslodze, apdzīvotības intensitāte, satiksmes drošība, kamēr atsevišķi sociālie aspekti var nebūt tik izšķiroši,» norāda RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava. Pētījumā zinātnieki analizēja transporta infrastruktūru Latvijā un tās atbilstību pasažieru pārvadājumu, mobilitātes un kravu pārvadājumu pieprasījumam, īpašu uzmanību veltot transporta drošībai, reģionālajiem savienojumiem un vides aizsardzībai.

Tika analizēti arī dati no ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām (ĢIS), kuras attīsta vairākas transporta nozares institūcijas un kapitālsabiedrības. «Esmu gandarīta, ka izdevās no transporta nozares dažādu institūciju savstarpēji nesaskaņotās informācijas izkristalizēt līdzsvarotu rādītāju karti, sakārtojot to novērtēšanai un kartēšanai. Tas dod iespēju, pirmkārt, izvēlēties konkrētām vajadzībām piemērotāko transporta veidu vai to savienojumus, otrkārt, novērtēt ģeogrāfiskās priekšrocības izvēloties projektu, bet, treškārt, kas ir arī svarīgākais, savienot transporta projektus ar tautsaimniecības vajadzībām,» uzsver SESMI docente Justīna Hudenko.

Metodoloģija ļauj arī vizualizēt investīciju projektus – nākotnē Satiksmes ministrija varēs uzskatāmi parādīt Latvijas kartē esošo un plānoto transporta infrastruktūru, vēsturiskās un modelētas transporta plūsmas, ceļu satiksmes drošības riskus, kā arī investīcijas ar to iznākumu novērtējumu. «Tādejādi sabiedrība varēs sekot līdzekļu izmantošanai,» uzsver kartēšanas speciālists, RTU lektors Andris Lapāns.

Tieši nepieciešamo datu iegūšana no vairākām savstarpēji nesaistītām datu bāzēm un ĢIS, metadatu modeļa un automatizētu datu lejupielādes modeļa izstrāde bija projekta lielākais izaicinājums. Kā norāda I. Jurgelāne-Kaldava, šobrīd nozarē ir dažādas informācijas sistēmas, kas neatbilst mūsdienu ETL (extract, transform, load) metodoloģijas prasībām. SESMI pētnieki cer, ka nākotnē viena nozares pārstāvja iegūtie un apkopotie dati būs pieejami visiem autorizētiem nozares pārstāvjiem. Lai to veicinātu, RTU projektā piedāvā tiesību akta projektu, kas paredz datu vākšanas sistematizāciju.

Izstrādātā metodoloģija ir unikāls un praktisks rīks, kas ļaus pieņemt datos balstītu un neitrālu lēmumu, izvērtējot visu infrastruktūras lietotāju intereses. Lai rīks būtu funkcionāls un lietojams ilgtermiņā, RTU plāno turpināt sadarbību ar Satiksmes ministriju, arvien papildinot un aktualizējot datus.

Metodoloģija ļauj arī paplašināt akadēmiskās un politiskās vides sadarbību, piemēram, to ir iespējams pielāgot reģionālās attīstības vai ekonomisko procesu plānošanai. Profesors Remigijs Počs norāda: «Projekta rekomendāciju daļā mēs piedāvājam vairākas iespējas transporta infrastruktūras un politikas intervences kartējuma attīstībai un integrācijai citās informācijas sistēmās, kuru RTU varētu integrēt savos pētījumu plānos, tādejādi sekmējot transporta un tautsaimniecības attīstību Latvijā.»

Metodoloģija ir aprobēta, izstrādājot divu veidu investīciju vērtēšanas scenārijus bottom-up (konkrēto iesniegto scenāriju salīdzinošo priekšrocību vērtēšana) un top-down (situācijas analīze, kurā norāda uz konkrēto scenāriju nepieciešamību). Asociētā profesore Velga Ozoliņa skaidro, ka novērtēšanas metodoloģijas izstrādāšanai un situāciju analīzei būtiskā nozīme bija RTU teorētiskiem pētījumiem, piemēram,  iepriekš izstrādātājam Latvijas makroekonomiskajam modelim, kā arī ANP instrumentārijam, kas aizstrādāts valsts pētījuma programmā. V. Ozoliņas pausto atbalsta arī asociētais profesors Valērijs Skribans, secinot, ka RTU priekšrocība bija uzkrāta zinātnisko atziņu un statistikas bāze.

Vērienīgo ES finansēto pētījumu par investīciju kartēšanu un vienotu novērtēšanas metodikas izstrādi piecu mēnešu laikā veica SESMI pētnieki R. Počs, I. Jurgelāne-Kaldava, V. Ozoliņa, V. Skribāns, J. Hudenko un A. Lapāns. Pētījums līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekta Nr.10.1.3.0/19/TP/003 “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei”.