Eiropas Komisija atzīst RTU muitas izglītību, novērtējot to kā vienu no labākajām Eiropas Savienībā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) bakalaura un maģistra studiju programmas «Muitas un nodokļu administrēšana» saņem Eiropas Komisijas (EK) atzīšanas sertifikātus par atbilstību Eiropas Savienības (ES) muitas kompetencēm. Tā EK novērtē RTU programmu nozīmīgo lomu muitas snieguma un profesionalitātes paaugstināšanā ES.

Atzīšanas sertifikātu piešķir kā izcilības zīmi augstas kvalitātes modernām muitas studiju programmām, apliecinot, ka tās studentiem nodrošina EK noteikto muitas kompetenču apgūšanu darbam gan valsts, gan privātajā sektorā ES. 

RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētām studiju programmām «Muitas un nodokļu administrēšana». Unikālās studiju programmas, kas veidotas sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un Valsts ieņēmumu dienestu (VID), tagad saņēmušas pilnu iespējamo starptautisko atzīšanu, ko pasaulē piešķir muitas programmām augstskolās. Iepriekš programmas saņēmušas arī PMO akreditāciju par atbilstību starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem.

Pirms EK atzīšanas sertifikāta piešķiršanas vadošie EK un augstskolu eksperti vērtēja RTU programmu kopējo, kā arī atsevišķu programmās iekļauto mācību priekšmetu satura atbilstību ES muitas kompetencēm. Savā novērtējumā Komisija atzīst, ka RTU ir vienas no labākajām muitas studiju programmām ES, kas nodrošina izcilu un daudzpusīgu muitas kompetenču apguvi. Tā arī atzīmē, ka starptautisko ekspertu vērtējumā patiesais RTU programmās apgūstamo prasmju līmenis ir pat augstāks nekā izvirzīts EK prasībās. Kā īpaši stiprās puses RTU bakalaura programmā atzīti piedāvātie kursi piegāžu ķēžu drošības, IT, menedžmenta, biznesa u.c. jomās un to izmantošana muitas jomā. Savukārt maģistra programmu līmenī EK kā ļoti interesantu un studentu vajadzībām aktuālu pieeju ir novērtējusi piedāvātos trīs programmas variantus, ļaujot iegūt muitas izglītību studentiem ar dažādu iepriekšējo mācību pieredzi.

Kompetences izstrādājusi  EK sadarbībā ar ekspertiem no ES valstīm, PMO un citām starptautiskām organizācijām. Kompetenču pamatā ir PMO 2009. gadā pieņemtie starptautiskie muitnieku profesijas standarti, kurus apstiprinājušas 177 organizācijas dalībvalstis. PMO standarti tika izveidoti un atjaunoti 2019. gadā, pateicoties RTU un vairāku citu universitāšu ekspertu iesaistei.

Šogad EK atzīšanas sertifikāts piešķirts arī Antverpenes un Ljēžas universitātēm Beļģijā un Māstrihtas universitātei Nīderlandē. EK atzina šo universitāšu maģistra programmas.

Papildu informācija par EK atzīšanu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-recognition-state-art-customs-academic-programmes_en

RTU studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” eksperti un mācībspēki ar savu pieredzi dalās ne tikai ar studentiem un jomas profesionāļiem Latvijā, bet arī darbojas starptautiski, piemēram, piedaloties Eiropas Komisijas robežpārvaldības projektā BOMCA (Border Management Programme in Cental Asia) piecās Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. Projekta mērķis ir uzlabot CA valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti, ieviest Eiropas Savienības integrētās robežpārvaldības elementus. RTU BOMCA 9.fāzē, kas noslēdzās 2020.gada septembrī, vadīja vienu no projekta komponentēm, kas saistīta ar Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācību. RTU SESMI kā partnerinstitūcija turpinās strādāt arī BOMCA-10, kurā bez augstākminētajām piecām CA valstīm ir iekļauta arī Afganistāna. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) nodrošina starptautiski atzītu izglītību, iespēju celt kvalifikāciju un īstenot pētījumus starptautisko ekonomisko sakaru, pārvadājumu, muitas un nodokļu jomās.