Muitas un nodokļu katedra

 • Studentu prakse parasti tiek organizēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas iestādēs. Studiju procesā plaši tiek iesaistīti vadošie VID speciālisti.

 • Programma „Muitas un nodokļu administrēšana” absolventi stādā Latvijas valdībā, Valsts ieņēmuma dienestā, Finanšu ministrijā, Latvijas Bankā, Latvijas komercbankās, transporta, loģistikas un dažāda cita veida uzņēmējdarbības sfērās

 • Studenti mācību programmas ietvaros iegūst gan teorētiskas zināšanas, gan arī praktisku darba pieredzi muitas un nodokļu administrēšanas jomā

 • „Muitas un nodokļu administrēšana” programmas kā pirmās pasaulē 2010.gadā tika atzītas par atbilstošām Pasaules muitas organizācijas izstrādātajiem vienotajiem muitnieku profesijas standartiem, ko apstiprinājušas 177 organizācijas dalībvalstis. Absolventiem ar specializācijas virzienu „Muitas vadīšana” kopā ar diplomu tiek pasniegts arī Pasaules Muitas Organizācijas sertifikāts

 • Studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” absolventi ir pieprasīti speciālisti gan privātajā, gan valsts sektorā

 • Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2021. gadā ierindota 29.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā

 • Labākajiem studentiem ir iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Muitas un nodokļu katedra

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu „Muitas un nodokļu administrēšana”, kurā var iegūt augstāko izglītību muitas un nodokļu jomā. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (SESMI) muitnieku apmācība ir organizēta kopš 1994. gada, bet nodokļu speciālistu – kopš 2004. gada. Muitas un nodokļu katedra kā atsevišķa struktūrvienība RTU SESMI tika izveidota 2003.gadā, lai nodrošinātu pieaugošo nepieciešamību pēc muitas un nodokļu speciālistiem gan VID struktūrās, gan nozaru uzņēmumos.
Pasaules Muitas organizācijā (PMO) 2010.gadā, kā pirmās pasaulē, ir sertificētas RTU bakalaura profesionālās un maģistra profesionālās studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana”, kas atbilst starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem. Šos standartus 2009.gadā ir apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis, līdz ar to saņemtais augstskolas diploms tiek atzīts gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Programmas absolventiem kopā ar augstākās izglītības diplomu tiek pasniegts Pasaules Muitas Organizācijas un Rīgas Tehniskās universitātes sertifikāts, kas apliecina programmas atbilstību pasaules līmenim.
Studiju programmas ir akreditētas no 05.06.2013 līdz 30.06.2024.

 

Bakalaura profesionālo studiju programma

Mācību ilgums – 4 gadi pilna laika / 5 gadi nepilna laika ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību; 2 gadi pilna laika / 2,5 gadi nepilna laika ar Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas diplomu muitas un nodokļu administrēšanas jomā, iegūstot profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju „Nodokļu ekonomists” vai „Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs”.

Maģistra profesionālo studiju programma.

1.variants
Mācību ilgums pilna laika studijām – 1 gads; nepilna laika stud. (vakara) – 1,5 gadi; nepilna laika stud. (nekl.) – 1,5 gadi, iegūstot profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā. Uzņem ar profesionālo bakalaura grādu muitas un nodokļu administrēšanā vai tam pielīdzināmu izglītību.

2.variants
Mācību ilgums pilna laika studijām – 2 gadi; nepilna laika stud. (vakara) – 2,5 gadi; nepilna laika stud. (nekl.) – 2,5 gadi, iegūstot profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju. Uzņem ar sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu vai tam pielīdzināmu izglītību.

3.variants
Mācību ilgums pilna laika studijām – 1,5 gadi; nepilna laika stud. (vakara) – 2 gadi; nepilna laika stud. (nekl.) – 2 gadi, iegūstot profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā. Uzņem ar profesionālā bakalaura grādu un/vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātņu, inženierzinātnes un tehnoloģiju, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības jomās.

Misija

Sagatavot starptautiski atzītus, augsti kvalificētus muitas un nodokļu vadīšanas speciālistus. Nodrošināt konkurētspējīgu, karjeru un labklājību veicinošu daudzpakāpju izglītību, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī radīt mūsdienīgu, profesionālo attīstību veicinošu darba vidi studentiem un katedras darbiniekiem.

Vīzija

Muitas un nodokļu katedra – moderna, konkurētspējīga, globālajā, augstākās izglītības tirgū uz ilgtspējīgu attīstību orientēta un starptautiski atpazīstama RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta struktūrvienība, kas nodrošina stabilitāti un izaugsmes iespējas mācībspēkiem, zinātniekiem, visiem katedras darbiniekiem.

MNK stratēģiskie mērķi

Kopumā IEVF institūtiem un to katedrām tiek izvirzīti mērķi, kas izriet no kopējiem RTU stratēģiskajiem mērķiem. Tie ir:

Zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju procesā ar plašu iesaisti starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās, kas sekmē tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību.

Studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt jaunrades spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.

Organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna studiju procesa darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, kā arī RTU SESMI Muitas un nodokļu katedras atpazīstamību pasaulē.

Infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību veicinošs informatīvais un teritoriālais komplekss ar centru Kalnciema ielā 6.

Liela uzmanība tiek pievērsta praktisko iemaņu iegūšanai. Studentu prakse parasti tiek organizēta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas iestādēs. Studiju procesā plaši tiek iesaistīti vadošie VID speciālisti.

Studiju programmu absolventiem ir labas darba iespējas gan valsts institūcijās, gan arī privātajā sektorā, vadošos amatos muitas un nodokļu administrēšanas jomā.

Viens no katedras darbības virzieniem ir starptautiskā sadarbība. Tās vadošie pasniedzēji aktīvi piedalās Pasaules muitas organizācijas PICARD (Partnership in Customs Academic Reseach and Development) programmā, starptautiskajā muitas universitāšu apvienībā (www.incu.org), Pasaules muitas žurnāla izdošanā, starptautiskās sadarbības projektos, piemēram, Eiropas Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā BOMCA- 9 piecās Centrālāzijas valstīs u.c.

Uz noslēgto līgumu pamata notiek aktīva sadarbība ar citu valstu augstskolām. Tāpat SESMI MNK tiek organizēti sertificēto muitošanas speciālistu, deklarētāju pilnvaroto pārstāvju un uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi muitas un nodokļu jomās.

Profesionālās tālākizglītības kursi

RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra sadarbībā ar RTU Muitas konsultatīvo centru organizē arī šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

 • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas kursi
 • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi
 • Deklarētāja pilnvarotā pārstāvja kvalifikācijas kursi

Vadība un akadēmiskais personāls

Aivars Vilnis Krastiņš

 • Muitas un nodokļu katedras vadītājs
 • Dr.oec., profesors

Daira Aramina

 • SESMI direktora vietniece
 • MBA, B.sc.psych., docente

Māris Jurušs

 • Dr.oec., asoc.profesors

Irina Jevinga

 • Mg.oec., docente

Aldis Čevers

 • Mg.iur., docents

Aivars Gulbis

 • Mg.oec., docents

Normunds Rudzītis

 • Mg.oec., docents

Māra Pētersone

 • Dr.oec., docente, vadošā pētniece.

Administrācija

Valentīna Tupiņa

 • Mācību biroja vadītāja

Juta Deičmane

 • Muitas kursu vadītāja

Elīna Ludāne

 • Sabiedrisko attiecību vadītāja

Anita Zeila

 • Mg.oec., mācību biroja vadītāja

Elīna Tirzīte

 • Projektu vadītāja

Mihails Kačajevs

 • Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators