Par mums

Institūta direktors Prof., Dr.oec.Aivars Vilnis Krastiņš

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) ir veidots, lai apvienotu studijas, kvalifikācijas celšanu un zinātniskos pētījumus starptautisko ekonomisko sakaru, pārvadājumu, muitas un nodokļu jomās. Viens no svarīgākajiem institūta uzdevumiem ir starptautiski atzītu, augsti kvalificētu šo jomu speciālistu sagatavošana.

RTU SESMI piedāvā šādas studiju programmas: „Muitas un nodokļu administrēšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma. Akreditācija 05.06.2013 – 31.12.2023; Akreditācijas lapa Nr. 24), “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma) un “Uzņēmējdarbības loģistika” (Bakalaura profesionālo studiju programma) (Akreditācija 25.08.2016 – 31.12.2020; Akreditācijas lapa Nr. 2019/06).

SESMI organizē arī apmācību un kvalifikācijas celšanas kursus muitas un loģistikas speciālistiem.

Kopš SESMI dibināšanas 1994.gadā institūtu ir absolvējuši aptuveni 7000 speciālistu, kuri strādā gan valsts sektorā, gan privātajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs. Pašlaik muitas un nodokļu virziena programmās studē ap 600 jauno speciālistu, bet uzņēmējdarbības loģistikas un starptautisko ekonomisko sakaru studiju programmās – ap 400 studentu.

SESMI bakalaura programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir vienīgā Eiropas Savienībā, savukārt maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” viena no divām maģistra programmām Eiropas Savienībā, kurām ir Pasaules muitas organizācijas (PMO) akreditācija. 2010.gadā PMO kā pirmās pasaulē atzina RTU profesionālās bakalaura un maģistra muitas studiju programmas par atbilstošām starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā ir apstiprinājušas 177 PMO dalībvalstis.

2005.gadā starp PMO un RTU SESMI tika parakstīts saprašanās memorands par sadarbību pasaules līmeņa muitas izglītības un apmācības, kā arī pētniecības veidošanā un nodrošināšanā.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2019 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2019. gadā  pakāpusies par četrām vietām, salīdzinot ar pagājušo gadu, un ierindota 30.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Programmai piešķirtas 4 zvaigznes no 5.  Savukārt, maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 2019. gadā ierindota 4. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 1 vietu, salīdzinot ar 2018.gadu un saņemot 4 zvaigznes no 5.

Apmācība muitas un nodokļu jomā notiek ciešā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Studentu apmācībā piedalās arī VID speciālisti. Mācību laikā obligāta prakse kādā no valsts iestādēm vai uzņēmumiem, tostarp, Valsts ieņēmumu dienestā. Prakses laikā daudzi jaunie speciālisti atrod savu nākamo darba devēju.

Gan bakalaura, gan maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” tiek pilnveidotas atbilstoši darba devēju rekomendācijām, kā arī, sekojot līdzi starptautiskajām tendencēm.

“Uzņēmējdarbības loģistika” bakalaura profesionālās pilnveides programma izstrādāta un tiek realizēta ciešā sadarbībā ar loģistikas asociācijām (Latvijas Loģistikas asociāciju, Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju, Lietuvas Loģistikas asociāciju „Lineka” u.c.), kā arī tādiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem kā Latvijas Dzelzceļš, DHL, RIMI, Kreiss u.c. Mācību procesā tiek iegūtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kuras nodrošina augsti profesionāli akadēmiskie mācībspēki un nozarē atzīti profesionāļi. Visās programmās mācību procesā tiek integrēti kursi angļu valodā, tādējādi, sagatavojot kvalificētus speciālistus, vadītājus darbam starptautiskajā vidē.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu kvalifikācijas celšanu loģistikas darbiniekiem, kā arī lai iegūtu jaunāko informāciju par nozarē notiekošo, regulāri tiek organizēti kursi loģistikas un ekspeditoru jomās strādājošajiem, kā arī tiek izstrādāti un realizēti kursi pēc konkrētu uzņēmumu vajadzībām.

SESMI piedalījies vairākos starptautiskos projektos, tostarp sadarbībā ar ASV Enerģijas departamentu, projektos par dubultā pielietojuma preču kontroli, cīņu pret kontrabandu u.c. Kā nozīmīgāko aktuālo projektu var atzīmēt Eiropas Komisijas robežpārvaldības projektu BOMCA-9 (Border Management Programme in Cental Asia) piecās Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. RTU vada vienu no projekta komponentēm, kas saistīta ar Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācību. Projekta mērķis ir uzlabot CA valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti, ieviest Eiropas Savienības integrētās robežu pārvaldības elementus. Kopējais projekta finansējums ir ap 5 miljoniem eiro.

SESMI mācībspēki piedalās arī citos starptautiskos pētījumos un programmās, piemēram, Pasaules muitas organizācijas PICARD (Partnership in Customs Academic Research and Development) programmā, kas vērsta uz muitu un augstskolu sadarbības attīstību. Institūta eksperti ir PICARD padomnieku grupas locekļi. Institūta eksperti ir piedalījušies ANO Attīstības programmā Gruzijā, kā arī sadarbībā ar Nīderlandes Valdību Fiskālās politikas departamentu (ABFD) projektos Nepālā, Ugandā un Ruandā.

Institūts sadarbojas ar vairākām augstskolām un muitas administrācijām Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un citās valstīs.