Par mums

Institūta direktors Prof., Dr.oec.Aivars Vilnis Krastiņš

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI) ir veidots, lai apvienotu studijas, kvalifikācijas celšanu un zinātniskos pētījumus starptautisko ekonomisko sakaru, pārvadājumu, muitas un nodokļu jomās. Viens no svarīgākajiem institūta uzdevumiem ir starptautiski atzītu, augsti kvalificētu šo jomu speciālistu sagatavošana.

RTU SESMI piedāvā šādas studiju programmas: „Muitas un nodokļu administrēšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma. Akreditācija 05.06.2013. – 30.06.2024; Akreditācijas lapa Nr.24), “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma) un “Uzņēmējdarbības loģistika” (Bakalaura profesionālo studiju programma) (26.05.2021 – 27.05.2027; Akreditācijas lapa Nr.2021/15).

SESMI organizē arī apmācību un kvalifikācijas celšanas kursus muitas un loģistikas speciālistiem.

Kopš SESMI dibināšanas 1994.gadā institūtu ir absolvējuši vairāk nekā 7000 speciālistu, kuri strādā gan valsts sektorā, gan privātajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs. Pašlaik muitas un nodokļu virziena programmās studē ap 600 jauno speciālistu, bet uzņēmējdarbības loģistikas un starptautisko ekonomisko sakaru studiju programmās – ap 400 studentu.

2010.gadā Pasaules muitas organizācija (PMO) kā pirmās pasaulē atzina RTU profesionālās bakalaura un maģistra muitas studiju programmas par atbilstošām starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā apstiprināja 177 organizācijas dalībvalstis.

2005.gadā starp PMO un RTU SESMI tika parakstīts saprašanās memorands par sadarbību pasaules līmeņa muitas izglītības un apmācības, kā arī pētniecības veidošanā un nodrošināšanā.

Apliecinot izglītības programmu starptautisko konkurētspēju un augsto darba devēju novērtējumu, starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2021  maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2021. gadā pakāpusies par vienu vietu, salīdzinot ar 2020.gadu, un ierindota 29.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana» 2021. gadā ierindota 3. vietā starp labākajām programmām savā jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 1 vietu, salīdzinot ar 2020.gadu.

Studijas un apmācība muitas un nodokļu jomā notiek ciešā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Studentu apmācībā piedalās arī VID speciālisti. Mācību laikā obligāta prakse kādā no valsts iestādēm vai uzņēmumiem, tostarp, Valsts ieņēmumu dienestā. Prakses laikā daudzi jaunie speciālisti atrod savu nākamo darba devēju.

Gan bakalaura, gan maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” tiek pilnveidotas atbilstoši darba devēju rekomendācijām, kā arī, sekojot līdzi starptautiskajām tendencēm.

“Uzņēmējdarbības loģistika” bakalaura profesionālās pilnveides programma izstrādāta un tiek realizēta ciešā sadarbībā ar loģistikas asociācijām (Latvijas Loģistikas asociāciju, Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju, Lietuvas Loģistikas asociāciju „Lineka” u.c.), kā arī tādiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem kā Latvijas Dzelzceļš, DHL, RIMI, Kreiss u.c. Mācību procesā tiek iegūtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kuras nodrošina augsti profesionāli akadēmiskie mācībspēki un nozarē atzīti profesionāļi. Visās programmās mācību procesā tiek integrēti kursi angļu valodā, tādējādi, sagatavojot kvalificētus speciālistus, vadītājus darbam starptautiskajā vidē.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu kvalifikācijas celšanu loģistikas darbiniekiem, kā arī lai iegūtu jaunāko informāciju par nozarē notiekošo, regulāri tiek organizēti kursi loģistikas un ekspeditoru jomās strādājošajiem, kā arī tiek izstrādāti un realizēti kursi pēc konkrētu uzņēmumu vajadzībām.

SESMI piedalījies vairākos starptautiskos projektos, tostarp sadarbībā ar ASV Enerģijas departamentu, projektos par dubultā pielietojuma preču kontroli, cīņu pret kontrabandu u.c. Kā nozīmīgāko aktuālo projektu var atzīmēt Eiropas Komisijas robežpārvaldības projektu BOMCA (Border Management Programme in Cental Asia) piecās Centrālāzijas valstīs: Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā. BOMCA projekta 9.fāzē, kura noslēdzās 2020.gada rudenī, RTU SESMI vadīja vienu no projekta komponentēm, kas saistīta ar Centrālāzijas valstu muitas un robežpārvaldības institūciju un mācību iestāžu personāla un mācībspēku apmācību. Projekta mērķis ir uzlabot CA valstu robežpārvaldību, stiprināt robežpārvaldības institūciju kapacitāti, ieviest Eiropas Savienības integrētās robežu pārvaldības elementus. Kopējais projekta finansējums- ap 5 miljoniem eiro. RTU SESMI kā partnerinstitūcija turpinās strādāt arī BOMCA-10, kurā bez piecām CA valstīm pirmo reizi būs iekļauta Afganistāna.

SESMI mācībspēki piedalās arī citās starptautiskās programmās un pētījumos, piemēram, Pasaules muitas organizācijas PICARD (Partnership in Customs Academic Research and Development) programmā, kas vērsta uz muitu un augstskolu sadarbības attīstību. Institūta eksperti ir PICARD padomnieku grupas locekļi. Institūta eksperti ir piedalījušies ANO Attīstības programmā Gruzijā, kā arī sadarbībā ar Nīderlandes Valdību Fiskālās politikas departamentu (ABFD) projektos Nepālā, Ugandā un Ruandā.

Institūts sadarbojas ar vairākām augstskolām un muitas administrācijām Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un citās valstīs.