Pētījumi

ERAF projekts

PAR ERAF PROJEKTU

Dr.oec., Vadošā pētniece Māra Pētersone ir uzsākusi  darbu pie RTU un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros (Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/330).

Zinātnisko vadību nodrošina Dr.oec.,profesors Ingars Eriņš. 3 gadu pētnieciskais projekts tiek īstenots RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā, sadarbībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu”. Tautsaimniecības nozares konsultants ir Dr.med., profesors Dainis Krieviņš, VISA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” Zinātniskā institūta direktors.


PĒTNIECĪBAS MĒRĶIS

Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus veiktspējas pārvaldības pilnveidošanai klīniskās universitātes slimnīcās valsts sektora reformu kontekstā. Pētījumā tiks konstatētas problēmas, kas jāuzlabo Klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) darbā, veicinot uz procesu orientētu izpratni ārstniecības iestādēs un meklēt risinājumus KUS efektīvākam darbam, esošā finansējuma ietvaros.

Mērķu sasniegšanai izvirzāmi šādi uzdevumi:

  • Analizēt klīnisko universitāšu slimnīcu darbu un identificēt raksturīgākās iezīmes, kas nosaka to vadīšanas īpatnības;
  • Novērtēt KUS darba izmaiņas valsts sektora reformu ietekmē;
  • Izpētīt procesu vadības sistēmu;
  • Novērtēt faktorus, kas ietekmē KUS veiktspēju;

Piedāvāt jaunu vai pilnveidot esošo darba novērtēšanas sistēmas KUS modeli.


PĒTĪJUMA AKTIVITĀTES

Pētījums ietver četras aktivitātes:

  • KUS pārvaldības raksturojums Latvijā;
  • Procesu vadības sistēmas elementi KUS;
  • Veiktspējas vadības sistēma KUS;
  • Darba novērtēšanas sistēma KUS.

Pētījumu rezultātu publicēšana plānota zinātniskos rakstos,  kas ir publicēti Web of Science vai Scopus datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, paredzēta dalība zinātniskajās konferencēs, veidota unikāla pieeja darba novērtēšanai KUS.


Pārskati par paveikto:
https://www.rtu.lv/lv/zinatne/pecdoktorantura/pecdoktoranturas-petniecibas-projekti#IEVF