Sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolu

Laika periodā no 2017. gada 1. – 15. jūnijam sadarbībā ar Inženierzinātņu vidusskolu, organizējām divas prakses nedēļas 11. klases skolniecei ar mērķi iepazīstināt ar loģistikas jomu un studiju iespējām RTU.

Mani sauc Simona Granta. Esmu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolniece. Mūsu skolas viens no galvenajiem uzdevumiem ir katru vasaru doties 2 nedēļu garā praksē uz kādu sev interesējošu RTU sadarbības uzņēmumu vai RTU pētniecisko laboratoriju. Es vēlējos iegūt zināšanas loģistikas jomā, tāpēc praksi pavadīju RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā. Katedras starptautisko attiecību vadītāja Liāna Supe, uzzinot par manām vēlmēm, sagatavoja detalizētu prakses programmu. Pirmajā dienā es iepazinos ar RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāti, Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedru un katedras īstenotajām studiju programmām. Uzzināju, ka bakalaura studijas uzņēmējdarbības loģistikā norisinās 4 gadus un pēdējais gads tiek pavadīts praksē kādā ar loģistiku saistītā uzņēmumā. Šajā dienā guvu arī vispārīgu priekšstatu par to, kas ir loģistika. Manā skolā augstu tiek vērtēta svešvalodu apguve. Pirmajā prakses dienā vēlreiz pārliecinājos par to, ka valodām ir liela nozīme, jo, piemēram, universitātē gan daļa mācību materiālu, gan lekcijas notiek angļu valodā. Nākotnē noteikti izmantošu arī piedāvājumus apmaiņu programmām ārvalstīs, jo tādā veidā tiek iegūta vērtīga pieredze un bakalaura studijas kļūst vēl interesantākas. Pēc informatīvās dienas sekoja praktiskā diena. 2. jūnija rītu pavadīju, plānojot ekonomiskākos un vienlaikus ātrākos maršrutus no punkta A uz punktu B. Ikvienu maršrutu nepieciešams izplānot tā, lai tas būtu ekonomiski visizdevīgākais, tomēr visi kritēriji, kas jāņem vērā, šķietami apgrūtina pašu plānošanu. Kad daļu ceļa jau biju saplānojusi, devos uz Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras sēdi. Sēdē tika apspriesti vairāki aktuāli jautājumi gan par bakalaura studiju noslēguma darbiem, gan mācību programmu. Man šī bija ekskluzīva iespēja, jo, kā izrādījās, neviens students nekad šādā sēdē nav piedalījies. Manuprāt, bija vērtīgi klausīties, kas tiek sagaidīts no studentiem.

5. jūnijā kopā ar bakalauru studijas programmu «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» un «Uzņēmējdarbības loģistika» studentiem devos studiju vizītē uz MSC Shared Service Center Riga un Latvijas Universālo terminālu. Šī bija lieliska iespēja redzēt ar loģistiku saistīto darbu reālu izpildi un nepieciešamību. Pēc studijas vizītes prakses brīvajos brīžos man bija iespēja uzrakstīt rakstu ar detalizētāku informāciju par to, kas notika studijas vizītē. To var izlasīt facebook.com RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) lapā. 6. jūnijā piedalījos studiju kursa «Kvantitatīvās metodes ekonomikā» eksāmenos, asistēju pasniedzējai eksāmena organizēšanā. Kā jau zināms, daļa studentu paļaujas nevis uz savām zināšanām, bet telefoniem, kladēm un špikerīšiem, tāpēc mans darbs bija vērot eksāmena norisi. 7. jūnijā piedalījos loģistikas studentu bakalaura darbu noslēguma darbu aizstāvēšanā. Vērojot prezentāciju norisi, uzzināju, ko komisija gaida no bakalaura darbiem, cik apjomīgiem un saturīgiem tiem jābūt. Iegūtās zināšanas man nākotnē noderēs jebkurā darba rakstīšanā un aizstāvēšanā. Lai uzzinātu ne tikai fakultātes darbinieku, bet arī studentu viedokļus, 8. jūniju pavadīju, komunicējot ar studentiem. Sākumā iepazinos ar dažiem atraktīviem un pozitīviem studentu pašpārvaldes dalībniekiem, kuri man pastāstīja par pašpārvaldes pienākumu sadalīšanu, nepieciešamo darbu izdarīšanu, ārpus studiju pasākumu organizēšanu, projektu un dažādu plānu ievirzi nākotnē, kā arī par pieredzi, kas tiek iegūta, piedaloties pašpārvaldē. Pēc tam aprunājos ar loģistikas virziena studenti, kas vairāk pastāstīja par studiju norisi, laiku, kas jāvelta mācībām, komunikāciju ar pasniedzējiem, kā darbus izpildīt pēc iespējas efektīvāk, ko ņemt vērā utt. Kopumā šī bija ļoti vērtīga diena, jo ieguvu daudzpusīgu redzējumu par studentu ikdienu.

9. un 12. jūnijs bija ēnu dienas loģistikas uzņēmumos. 9. jūnijā es devos uz Beweship Latvia/ BEWE RIX uzņēmumu Mārupē, kur sākotnēji ēnoju Eiropas un Skandināvijas departamenta vadītāju Jāni Keišu. Viņš vadīja ekskursiju pa uzņēmuma telpām, noliktavu un pastāstīja par savu departamentu. Pēc tam visas dienas garumā es iepazinos ar citiem darbiniekiem un viņu darbu. Kopumā guvu praktisku uzskatu par to, ko dara loģistikas uzņēmums, ar kādām programmām strādā, kādiem klientiem sadarbojas, kā tiek pārvadātas kravas, kādi ir palešu veidi utt.

12. jūnijā ēnoju GEFCO Baltic uzņēmuma sauszemes pārvadājumu nodaļas darbiniekus. Secināju, ka katram uzņēmumam ir sava specifika, atšķiras darbības principi, piemēram, citas programmas un citāds darba sadalījums. GEFCO Baltic uzņēmumā uzzināju, cik GEFCO ofisu ir Eiropā, ar kuriem pārsvarā sadarbojas Latvija, ar kādiem kravu pārvadājuma pasūtījumiem pārsvarā viņi nodarbojas, kādas programmas izmanto datu apstrādei utt. Kopumā no studentu vizītes un ēnotajiem uzņēmumiem esmu guvusi plašu redzesloku loģistikas reālajā darbībā. 13. jūnijs bija diena, kad visu praksē padarīto vajadzēja uzrakstīt uz papīra lapas, savukārt 14. jūnijā devos uz Velgas Ozoliņas atklāto lekciju «Ekonometrijas metožu izmantošana Latvijas tautsaimniecības analīzē un modelēšanā». 15. jūnijs bija pēdējā prakses diena, kas aizritēja sarunās par visu paveikto. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā pavadītajās prakses nedēļās ieguvu redzējumu par loģistikas studijām, studentu dzīvi un loģistikas nepieciešamajām zināšanām darba vidē.

Šī bija vienreizēja iespēja, kas ļāva man apsvērt viedokli par studijām loģistikā pēc vidusskolas pabeigšanas. Vēlos teikt lielu paldies gan prakses vadītājai Liānai Supei, gan fakultātes darbiniekiem, gan studentiem, gan apmeklēto uzņēmumu darbiniekiem!