SESMI attīstības koncepcija

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) attīstības koncepcija 2015.- 2020.gadam.

SESMI ir izveidots, lai apvienotu un koordinētu darbību akadēmiskās un profesionālās mācību sistēmas pilnveidošanā, iestāžu, organizāciju un uzņēmumu nodrošināšanā ar augsti kvalificētiem speciālistiem, atbilstoši nacionālo un starptautisko profesijas standartu prasībām, kā arī esošo speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanas, pētniecības un saimnieciskās darbības jomās, robeždrošībā, muitas un nodokļu administrēšanā, starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas jomās.

Institūta misija

Sagatavot starptautiski atzītus, augsti kvalificētus muitas un nodokļu administrēšanas, starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas speciālistus.

Institūta vīzija

SESMI- moderns, konkurētspējīgs, globālajā augstākās izglītības tirgū uz ilgtspējīgu attīstību orientēts un starptautiski atpazīstams RTU IEVF institūts, kas nodrošina stabilitāti un izaugsmes iespējas mācībspēkiem, zinātniekiem, visiem institūta darbiniekiem.

Institūta stiprās puses:

SESMI ir RTU struktūrvienība, kurā kā vienīgajā Latvijā ir koncentrēti zinātniskie pētījumi, studentu apmācība un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana starptautisko ekonomisko sakaru, preču pārvietošanas, robežšķērsošanas, nodokļu administrēšanas un ekonomiskās drošības jomā:

 • institūts un vairāki tā profesori ir starptautiski atpazīstami un piedalās vienotas muitnieku izglītības sistēmas izveidošanā vairākās pasaules valstīs;
 • studiju programmas kā pirmās pasaulē atzītas kā atbilstošas vienotajiem starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, kuras atzinušas 179 valstis;
 • institūta mācībspēki ir vairāku starptautisko žurnālu redakcijas padomju locekļi;
 • institūts piedalās starptautiskos projektos, kas saistīti ar valstu ekonomisko drošību, robeždrošību, cīņu pret korupciju drošības dienestos un kontrabandas apkarošanu;
 • RTU ir viena no pirmajām civilajām mācību iestādēm pasaulē, kurā tika organizēta gan muitnieku izglītība, gan kvalifikācijas paaugstināšana;
 • starptautiskajā augstākās izglītības programmu reitingā Eduniversal maģistra studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana”  2017. gadā ierindota 35.vietā pasaulē starp TOP 50 programmām nodokļu administrēšanas jomā, savukārt maģistra studiju programma “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” 2017. gadā ierindota 7. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropas reģionā.

Institūta attīstību nākotnē plānots balstīt uz:

 • kvalitatīvas, mūsdienīgas un prestižas izglītības iegūstamību;
 • labām karjeras iespējām;
 • unikālām studiju programmām;
 • valsts pieprasījumu pēc speciālistiem gan valsts, gan privātajā sektorā;
 • nodrošinātām prakses vietām;
 • labu infrastruktūru un materiālo bāzi;
 • profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” atbilstību starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem;
 • sadarbību ar starptautiskajām organizācijām;
 • iespējām piedalīties starptautiskos projektos un pētījumos;
 • motivētu un profesionāli kvalificētu (ar pieredzi atbilstošajos studiju virzienos) personālu;
 • iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros (gan studentiem, gan mācībspēkiem);
 • akadēmiskā personāla ciešo kontaktu ar darba devējiem un to apvienībām;
 • iespēju izmantot darba devēju materiāli tehnisko bāzi;
 • augsto darba devēju novērtējumu un labo reputāciju;
 • lietišķajām saitēm ar ārvalstu augstskolām.

Institūta galvenie ilgtermiņa mērķi:

 1. Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” viens no attīstības perspektīvajiem virzieniem ir internacionalizācijas stratēģijas īstenošana, piesaistot viesprofesorus un studentus no ārvalstīm, iesaistot studentus un mācībspēkus dažādos starptautiskos sadarbības projektos un to realizēšanā (t.sk.Centālāzijas valstu integrētās robeždrošības nodrošināšanā), attīstot un uzturot starptautiskās partnerattiecības Pasaules muitas organizācijas PICARD (Partnership in Customs Academic Research and Development) programmas ietvaros, kā arī Eiropas Savienības muitas kompetenču stiprināšanas iniciatīvu ietvaros.
 2. Nepārtraukti turpināt pilnveidot studiju programmas ar spēcīgu vispārējo un nozares fundamentālo kursu bloku un plašu profilējošo izvēles kursu moduļu klāstu ar praktiskās darbības apguves daļu, īpašu uzmanību veltot starptautisku studiju programmu izstrādāšanā angļu valodā. Attīstot akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un darba tirgus speciālistus, veicinot mācībspēku starptautisko apmaiņu, sabalansējot studiju, pētnieciskā un administratīvā darba slodzi, izveidojot akadēmiskā personāla pedagoģiskās un profesionālās izaugsmes sistēmu.
 3. Pilnveidot sadarbību ar iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, lai piesaistītu papildu finansējumu. Tāpēc jāpilnveido kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas sertificētiem muitas brokeriem, deklarētājiem, muitniekiem, nodokļu inspektoriem, drošības iestāžu darbiniekiem, atbilstoši izmaiņām ES u.c. starptautiskajā likumdošanā un tautsaimniecības vajadzībām.

Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams:

 1. SESMI personāla zināšanu, prasmju un kompetenču paaugstināšana un pilnveide, t.sk. pasniedzēju stažēšanās VID muitas un nodokļu iestādēs, Pasaules muitas organizācijā, sadarbības augstskolās ārzemēs, starptautiskajās organizācijās, starptautiskajos un loģistikas uzņēmumos, kā arī uzlabot svešvalodu pielietošanas prasmes;
 2. RTU Kvalitātes vadības sistēmas attīstīšana un pilnveidošana, regulāri izvērtējot studējošo, kā arī citu klientu un ieinteresēto pušu vēlmes un apmierinātību;
 3. Vadītāju atbildība par iekšējās kvalitātes nodrošināšanas procedūru un procesu īstenošanu to vadītajās struktūrvienībās;
 4. Pilnveidot esošās „Muitas un nodokļu administrēšanas” studiju programmas atbilstoši jaunajam ES muitas kodeksam, jaunākajiem LR valdības lēmumiem, RTU Senāta lēmumiem, jaunajiem LR profesiju standartiem, EK TAXUD ES Muitnieku profesijas kompetenču ietvara prasībām, Pasaules muitas organizācijas (PMO) nostādnēm.
 5. Veicināt bakalauru programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” atpazīstamību valsts un starptautiskā līmenī, piesaistīt ārzemju vieslektorus, kā arī turpinot pilnveidot mācību programmas kvalitāti un izstrādājot jaunus studiju kursus.
 6. Panākt maģistra studiju programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” starptautisku atpazīstamību, piedalīties programmu novērtējuma starptautiskajos reitingos.
 7. Sadarbībā ar Nīderlandes augstākajām mācību iestādēm izveidot maģistra studiju programmu, kas ļautu apvienot gan muitas, gan loģistikas, gan piegāžu ķēžu drošības jautājumus vienā programmā un tādējādi nodrošināt gan PMO, gan EK uzstādījumus.
 8. Attīstīt starptautisko sadarbību, tajā skaitā ar Taškentas Augstāko militāro muitas institūtu un citām Centrālās Āzijas valstu augstskolām, nolūkā organizēt Centrālās Āzijas valstu studentu apmācību RTU muitas jomā.
 9. Paplašināt starptautisko sadarbību ar citām augstskolām ārzemēs, kurās tiek realizētas programmas par Starptautisko ekonomisko sakaru  vadīšanu, kā arī loģistiku, īpašu uzmanību pievēršot tieši tādām jomām kā Jūras un gaisa loģistika u.tml.
 10. Izveidot jaunus studiju priekšmetus, kas vērsti uz ekonomiskās drošības pilnveidošanu, tajā skaitā integrēto robeždrošību.
 11. Attīstīt e-studiju vidi, lai nodrošinātu tālmācību ārzemju studentiem, t.sk. Centrālās Āzijas valstīs, kā arī citās postpadomju valstīs.
 12. Zinātnisko pētījumu jomā aktualizēt doktorantu un maģistrantu plašāku iesaistīšanu, t.sk. arī starptautiskajos pētījumos.
 13. Kā svarīgāko zinātnisko pētījumu virzienu noteikt problēmas, kas saistītas ar ekonomisko drošību. Šim nolūkam:

13.1. Piedalīties starptautiskajā projektā BOMCA-9 (Border Management in Central Asian Countries 2015-2018) un turpmākajos projektos.

13.2. Ir izstrādāta stratēģija un pasākumu plāns RTU zinātnes virziena „Drošība un aizsardzība” platformai.

13.3. Piedalīties Ženēvas Bruņojuma demokrātiskās kontroles centra un EDSO projektā par cīņu pret korupciju Kirgizstānas robeždrošības dienestos.

13.4. Piedalīties Pasaules muitas organizācijas PICARD (Partnerships in Customs Academic Research and Development) programmā.

 1. SESMI pasniedzēju un pētnieku zinātniskās publikācijas censties nodrošināt galvenokārt starptautiski atzītajās datu bāzēs SCOPUS, EPSCO u.c.
 2. Lai nodrošinātu jaunu studentu piesaisti un vienlaikus nodrošinātu VID dienestus (muitu, nodokļu dienestu, finanšu un muitas policiju) ar deficītajiem šīs jomas speciālistiem, pilnveidot sadarbību ar VID, tajā skaitā tālāk attīstot kvalifikācijas paaugstināšanu gan VID darbiniekiem, gan uzņēmējiem.
 3. Materiāli tehniskā nodrošinājuma jomā izveidot mācību laboratorijas autotransporta fiziskajai kontrolei, kā arī preču rentgena kontrolei.
 4. Paplašināt konsultatīvo darbību muitas, loģistikas un nodokļu jomā un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām.
 5. Izveidot Ekspertu padomi, kura aktīvi iesaistītos programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” satura pilnveidošanā un kvalitātes uzlabošanā.
 6. Aktīvi sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem un starptautiski pārstāvētiem uzņēmumiem Latvijā, tādējādi veicinot studentu iesaisti gan praksēs, gan pēc mācību beigšanas – darba tirgū.