SESTELK zinātne

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras zinātniskie virzieni

 • Makroekonomisko procesu un ārējās ekonomiskās darbības modelēšana
 • Uzņēmējdarbības loģistika
 • Transporta ekonomika un organizācija
 • Uzņēmējdarbības un tautsaimniecisko nozaru attīstības sistēmdinamikas modeļu izstrāde
 • Multisektorālo makroekonomisko modeļu izstrāde
 • Makroekonometrisko modeļu izstrāde un lietošana

Svarīgākās zinātniskās publikācijas

 1. Balodis, M., Skribans, V., Ivanova, P. Development of a System Dynamics Model for Evaluation of the Impact of Integration of Renewable Energy Sources on the Operational Efficiency of Energy Supply Facilities: Theoretical Background. Economics and Business. Vol.28, 2016, pp.4-12. ISSN 2256-0386. e-ISSN 2256-0394. Available from: doi:10.1515/eb-2016-0001
 2. Griķe, K., Lapiņa, I. Concept of Organizational Culture: Development and Related Aspects. In: Proceedings of the 19th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Italy, Rome, 21-23 September, 2016. Lund: Lund University Library Press, 2016, pp.891-899. ISBN 978-91-7623-086-2.
 3. Hudenko, J., Ribakova, N., Počs, R. Cost that is Directly Incurred as a Result of Operating the Train Service on the 1520 mm Rail with Primarily Freight Transportation. Transportation Research Procedia, 2016, Vol.14, 1914.-1922.lpp. ISSN 2352-1465. Pieejams: doi:10.1016/j.trpro.2016.05.158
 4. Jankova, L., Jurgelāne, I., Auziņa, A. Europen Union Cohesion Policy. No: Integrated and Sustainable Regional Development ; Production and Co-operation in Agriculture : Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”. No.42, Latvija, Jelgava, 21.-22. aprīlis, 2016. Jelgava: 2016, 79.-85.lpp. ISBN 978-9984-48-224-8. ISSN 1691-3078. e-ISSN 2255-9930.
 5. Jurgelāne, I., Grizāne, T., Jankova, L. Role of University Lifelong Learning Process Implementation. In: Research for Rural Development 2016: Annual 22nd International Scientific Conference Proceedings. Vol.2, Latvia, Jelgava, 18-20 May, 2016. Jelgava: 2016, pp.246-254. ISSN 1691-4031. e-ISSN 2255-923X.
 6. Kliedere, E., Jurgelāne, I. The Role of Digitized Services to Improve International Activities of Banks. In: Research for Rural Development 2016: Annual 22nd International Scientific Conference Proceedings. Vol.1, Latvia, Jelgava, 18-20 May, 2016. Jelgava: 2016, pp.261-268. ISSN 1691-4031. e-ISSN 2255-923X.
 7. Kotļars, A., Skribans, V. Third Party Logistics Companies’ Activities and Selection Methods. In: The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, Lithuania, Viļņa, 12-13 May, 2016. Vilnius: VGTU Press, 2016, pp.1-8. e-ISBN 978-609-457-921-9. e-ISSN 2029-929X. Available from: doi:10.3846/bm.2016.09
 8. Ozoliņa, V. Value Added Exports and Competitiveness in the Baltic States. // 9th International Scientific Conference Business and Management 2016, Vols I and II, Lithuania, Vilnius, May 12-13, 2016. Vilnius: 2016, 1.-10.lpp. e-ISBN 978-609-457-921-9. e-ISSN 2029-929X. DOI:10.3846/bm.2016.51
 9. Patļins, P. Efficient Transportation in Cities and Perishable Goods Secondary Packaging. In: 15th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”: Proceedings. Vol.15, Latvia, Jelgava, 25-27 May, 2016. Jelgava: 2016, pp.1395-1401. ISSN 1691-5976.
 10. Patļins, P., Počs, R. Secondary and Tertiary Packaging Improvement Opportunities into Logistics Processes. In: Proceedings of 13th international Conference of Industrial Logistics, Poland, Zakopane, 28 Sep-1 Oct., 2016. Zakopane: 2016, pp.209-216.
 11. Patļins, P., Počs, R. Small Shipment Delivery’s Quality Improvement in Cities with Unstable Traffic. In: 30th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2016: Proceedings, Germany, Regensburg, 31-3 May, 2016. Regensburg: European Council for Modelling and Simulation, 2016, pp.211-216. ISBN 978-0-9932440-2-5.
 12. Počs, R., Ozoliņa, V. Latvijas ekonomikas konkurētspējas izpētes instrumentārijs. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A Daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes., 2016, 70.sējums, 3.numurs, 10.-19.lpp. ISSN 1407-0081.

Skribans, V., Balodis, M. Development of the Latvian Energy Sector Competitiveness System Dynamic Model. In: The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, Lithuania, Vilnius, 12-13 May, 2016. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2016, pp.1-10. e-ISBN 978-609-457-921-9. e-ISSN 2029-929X. Available from: doi:10.3846/bm.2016.12.

Dalība Valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras pētnieki, doktoranti un maģistrantūras studenti piedalās Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektā “Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai” akadēmiķa, IEVF fakultātes dekāna profesora R. Poča vadībā. Projekta ietvaros izstrādāti un attīstīti vairāki modeļi Latvijas tautsaimniecības un atsevišķu nozaru konkurētspējas analīzei, to skaitā Latvijas attīstības modelis, Latvijas elektroenerģijas nozares konkurētspējas sistēmdinamikas modelis un dzelzceļa sektora vērtēšanas modelis,  kas devuši pamatu ne tikai publikācijām pasaulē atzītos zinātniskajos krājumos, bet arī vairākiem promocijas un maģistra darbiem.

Projekta rezultāti prezentēti vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs gan ārvalstīs, gan Latvijā. Pie nozīmīgākajām konferencēm var minēt INFORUM Pasaules konferences Vācijā (2016.g.) un Taizemē (2015.g.), konferenci “Business and Management 2016” Lietuvā, konferenci “Economics and Management” (ICEM) Čehijā (2016.g.), QMOD-ICQSS “Quality and Service Sciences” Itālijā (2016.g.), kā arī RTU starptautiskajā zinātniskajā konferencē SCEE 2015. un 2016. gadā.

INFORUM

INFORUM (the Interindustry Forecasting Project at the University of Maryland) grupa ir 1967. gadā ASV Merilendas Universitātē izveidots projekts, kas saistīts ar makroekonomisko un multisektorālo modeļu izstrādi un izmantošanu dažādos pētījumos. Laika gaitā projektā ir iesaistījušies arī zinātnieki no daudzām citām valstīm, tajā skaitā no Latvijas. RTU pētnieki projektā iesaistījās pēc tam, kad apmeklēja Ekonomikas ministrijas rīkotu semināru, kurā par multisektorālo modeļu izstrādi stāstīja INFORUM grupas pārstāvis no Itālijas Mauricio Grassini. Katru gadu tiek organizētas starptautiskās INFORUM konferences, kuru ietvaros projekta dalībnieki iepazīstina pārējos ar saviem pētījumiem. Pēc konferences tiek izdots arī rakstu krājums. Vairākos no tiem ir publicēti arī RTU pētnieku raksti. Pārējā laikā norisinās pieredzes apmaiņa multisektorālo modeļu veidošanas jautājumos, kā arī tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni. INFORUM dalībnieki ar saviem ieteikumiem piedalījās arī monogrāfijas tapšanā (Ozoliņa V., Počs R. Macroeconomic Modelling and Elaboration of the Macro-Econometric Model for the Latvian Economy. Zinātniska monogrāfija. – Riga, RTU Press, 2013. – 191 p.).

Studentu ikgadējā zinātniskā konference “Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problēmas”

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra katru semestri rīko studentu zinātnisko konferenci.Dalība konferencē dod iespēju studentiem prezentēt savus bakalaura dabu un maģistra darbu pētījumu rezultātus un diskutēt par tiem. Studentu iesniegtās tēzes, kas atbilst noteiktajām prasībām, tiek publicētas tēžu krājumā “Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta un loģistikas aktuālās problēmas”.