Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras darbības galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un zinātniskos pētījumus starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā, transporta ekonomikā un uzņēmējdarbības loģistikā. SESTEL katedras galvenie uzdevumi ir:

 • realizēt katedras studiju programmu izpildi un nodrošināt studiju procesu katedrai piestiprinātajos studiju priekšmetos;
 • attīstīt zinātnisko darbību tautsaimniecības un starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas, transporta ekonomikas un uzņēmējdarbības loģistikas novirzienos, izmantojot mūsdienu ekonomiski – matemātiskās un imitējošās modelēšanas, sistēmu analīzes, riska teorijas, statistiskās analīzes u.c. metodes;
 • publicēt mācību, metodiskos, zinātniskos un cita veida darbus savā zinātnes nozarē.

“Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra realizē:

 1. bakalaura, gan maģistra  profesionālo studiju programmu “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana”;
 2. bakalaura profesionālo studiju programmu “Uzņēmējdarbības loģistika”.

“Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” gan bakalaura, gan maģistra  profesionālo studiju programmas nepārtraukti tiek pilnveidotas atbilstoši darba devēju rekomendācijām, kā arī sekojot līdzi starptautiskajām tendencēm. 2017. gadā profesionālā maģistra programma “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” ierindota 7. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā 200 labāko universitāšu un biznesa skolu programmu konkurencē Austrumeiropas reģionā.”

Bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbības loģistika” izstrādāta un tiek realizēta ciešā sadarbībā ar loģistikas asociācijām (Latvijas loģistikas asociāciju, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju, Lietuvas Loģistikas asociāciju „Lineka” u.c.), kā arī tādiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem kā Latvijas Dzelzceļš,  DHL, RIMI, Kreiss u.c. Mācību procesā tiek iegūtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kuras nodrošina augsti profesionāli akadēmiskie mācībspēki un nozarē atzīti profesionāļi. Visās programmās mācību procesā tiek integrēti kursi angļu valodā, tādējādi sagatavojot kvalificētus speciālistus, vadītājus darbam starptautiskajā vidē.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu kvalifikācijas celšanu loģistikas darbiniekiem, kā arī lai iegūtu jaunāko informāciju par nozarē notiekošo, regulāri tiek organizēti kursi loģistikas un ekspeditoru jomās strādājošajiem, kā arī tiek izstrādāti un realizēti kursi pēc konkrētu uzņēmumu vajadzībām.

Bakalaura profesionālo studiju programmas

Studiju programma Uzņēmējdarbības loģistika veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas un transporta ekonomikas jomā, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām.

Studiju programma Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana veidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus un struktūrvienību vadītājus starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas jomā, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām.

Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku.

 

  Uzņēmējdarbības loģistika Starptautisko ekonomisko vadīšana
Akreditācija Studiju programma ir starptautiski akreditēta līdz 2027.gada 27.maijam Studiju programma ir starptautiski akreditēta līdz 2027.gada 27.maijam
Studiju forma Pilna laika (dienas) studijas

Nepilna laika (neklātienes) studijas

Pilna laika (dienas) studijas

Nepilna laika (neklātienes) studijas

Studiju ilgums 4 gadi pilna laika studijām

5 gadi nepilna laika studijām

4 gadi pilna laika studijām

5 gadi nepilna laika studijām

Studiju apjoms 160 kredītpunkti 160 kredītpunkti
Budžeta vietas studiju gadā 5 5
Maksas vietas Studējošo skaits nav ierobežots Studējošo skaits nav ierobežots
Studiju maksa studiju gadā 1750 EUR pilna laika studijās

1200 EUR nepilna laika studijās

1750 EUR pilna laika studijās

1200 EUR nepilna laika studijās

Iepriekšējā izglītība Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā Profesionālais bakalaura grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija Loģistikas vadītājs Starptautisko sakaru vadītājs
 

Maģistra profesionālo studiju programma

Studiju programma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām.

 

  1.variants 2.variants 3.variants 4.variants
Akreditācija Studiju programma ir starptautiski akreditēta līdz 2027.gada 27.maijam
Studiju forma Pilna laika (dienas) studijas
Studiju ilgums 1,5 gadi 2 gadi 2 gadi 2,5 gadi
Studiju apjoms 60 kredītpunkti 80 kredītpunkti 80 kredītpunkti 100 kredītpunkti
Budžeta vietas studiju gadā 15
Maksas vietas Studējošo skaits nav ierobežots
Studiju maksa studiju gadā 2150 EUR pilna laika studijās
Iepriekšējā izglītība Profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu jomā, vai tam pielīdzināma izglītība Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībā, vai tam pielīdzināma izglītība Profesionālā bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība Akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija Organizācijas vadītājs Organizācijas vadītājs
 

Profesionālās tālākizglītības kursi

RTU SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra sadarbībā ar RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centru organizē arī šādus profesionālās tālākizglītības kursus:
• Loģistikas un ekspeditoru kursi
• Starpvalstu kravu ekspeditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja

Dr.oec., asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava.

Akadēmiskais personāls

Dr.habil.oec., profesors Remigijs Počs
Dr.oec., asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Dr.oec., profesors Valērijs Skribans
Dr.oec., asociētais profesors Dmitrijs Solovjovs
Dr.oec., asociētā profesore Velga Ozoliņa
Dr.oec., docente Astra Auziņa – Emsiņa
Dr.oec., docente Olga Bogdanova
Dr.oec., docents Ivars Pucens
Mg.oec., lektore Alla Starčenko

Administrācija

Mg.hrm., mācību biroja administratore (bakalaura programmas nepilna laika studenti, maģistra programmas studenti) Inese Spaļva
Mg.hist., mācību biroja administratore (bakalaura programmas pilna laika studenti) Skaidrīte Valaine

Ingūna Jurgelāne-Kaldava

 • Katedras vadītāja
 • Studiju programmu "Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana" un "Uzņēmējdarbības loģistika" direktore
 • Asociētā profesore, Dr.oec.

Remigijs Počs

 • Profesors, Dr.habil.oec.

Valērijs Skribans

 • Vadošais pētnieks
 • Profesors, Dr.oec.

Dmitrijs Solovjovs

 • Asociētais profesors, Dr.oec.

Velga Ozoliņa

 • Vadošā pētniece
 • Asociētā profesore, Dr.oec.

Astra Auziņa-Emsiņa

 • Vadošā pētniece
 • Docente, Dr.oec.

Olga Bogdanova

 • Docente, Dr.oec.

Alla Starčenko

 • Lektore, Mg.oec.

Inese Spaļva

 • • Mācību biroja administratore (bakalaura programmas nepilna laika studenti, maģistra programmas studenti), Mg.hrm

Skaidrīte Valaine

 • Mācību biroja administratore (bakalaura programmas pilna laika studenti), Mg.hist.